Jumat, 07 September 2012

Pelajaran Nahwu 7 : Fa'il (الفاعل) / Subjek


Definisi Fa'il


Fa'il (subjek) adalah isim marfu' yang terletak setelah fi'il ma'lum (kata kerja aktif) dan merupakan pelaku dari suatu pekerjaan.

Penerangan


Fai'l itu hampir sama dengan subjek (di dalam bahasa Indonesia), hanya saja fa'il harus terletak setelah fi'il (kata kerja). Jadi kalau kita mau buat kalimat "Ahmad duduk", dalam bahasa arab kata kerjanya diawal sebelum fa'il (subjek), ُجلسَ أحمد (jalasa Ahmadu). Fa'il terdapat pada jumlah fi'liyyah (kalimat yang diawali dengan fi'il), sementara pada jumlah ismiyyah (kalimat yang diawali dengan isim), seperti أحمدُ جلس (Ahmadu jalasa), maka kata أحمدُ bukan dikatakan fa'il, tapi mubtada', karena kata أحمدُ merupakan isim yang terletak di depan kalimat, sementara fa'il harus terletak setelah fi'il.
Contoh-contoh Fa'il di dalam Al Qur'an

 • إذ قال يوسف (idz qoola yuusufu) = "ketika Yusuf berkata .. " (QS Yusuf 2)
 • إذ جاءك المنافقون (idz jaa-akal munaafiquun) = "Ketika Orang-orang munafik itu datang kepadamu" (QS Al Munafiquun : 1)
 • و قضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه (wa qodoo robbuka alla ta'buduu illa iyyahu) = "Dan robbmu menetapkan bahwa janganlah kalian menyembah selain Dia" (QS Al Isro' : 23)
Dan sangat banyak sekali contoh-contohnya. 


Kaedah-kaedah Fa'il


 1. Jika fa'ilnya muannats, maka fi'ilnya ditambah ta' ta'nits (kadang hukumnya wajib, kadang boleh-boleh saja)

  Misal: حضرت المدرسة (hadorot al-mudarrisatu) = pengajar wanita itu telah hadir


 2. Jika fa'ilnya mufrod, atau mustanna, atau jama', maka fi'il selalu dalam keadaan mufrod

  Misal :

  • حضر المدرس (hadhoro al-mudarrisu) = Pengajar (lk2) itu telah hadir

  • حضر المدرسان ( hadhoro al-mudarrisaani) = Dua orang pengajar (lk2) itu telah hadir

  • حضر المدرسون ( hadhoro al-mudarrisuuna) = Pengajar-pengajar (lk2) itu telah hadir

  • حضرت المدرسة ( hadhorot al-mudarrisatu) = Pengajar (pr) itu telah hadir

  • حضرت المدرستان ( hadhorot al-mudarrisataani) = Dua orang pengajar (pr) itu telah hadir

  • حضرت المدرسات ( hadhorot al-mudarrisaatu) = Pengajar-pengajar (pr) itu telah hadir

 3. Perhatikan, walaupun isimnya (fa'ilnya) berbentuk mutsanna atau jama' sekalipun tapi fi'il tetap dalam keadaan mufrod.

Sudah Paham?

Kalau sudah, ada pertanyaan untuk menguji pemahaman Anda:
Terjemahkan ke dalam bahasa arab berikut ini (gunakan jumlah fi'liyyah):

 • Fathimah telah keluar
 • Ahmad telah keluar
 • Dua orang muslim itu telah keluar
 • Para muslimah itu telah keluar


Mudah Bukan??
Selamat belajar

Salam, 
Admin

Tidak ada komentar: